هدف هر تبلیغ تغییر دادن میزان آگاهی ، نوع برداشت و ترجیحات مصرف کننده یا مخاطب می باشد و “استراتژی” تبلیغ چگونگی دستیابی به این هدف را بیان میکند.  به عبارتی دیگر استراتژی تبلیغات آینده ترکیب کننده عناصر آمیخته خلاق یعنی مخاطب هدف ، ارزشهای محصول ، رسانه ارتباطی و پیام تبلیغاتی است.

تبلیغات آینده بدون استراتژی مشخص نمیتواند مفید و موثر باشد و در نتیجه باعث هدر دادن منابع میشود.  رقابت در تبلیغات آینده سازمانها را وادار خواهد ساخت تا علمی تر و اصولی تر به تبلیغات بپردازند و با “تفکر استراتژیک” و “نگرش سیستمی” و توجه جدی به مشاوره و تحقیقات بازار مسیر مناسب ، جهت گیری درست و روشهای بجا برای انجام تبلیغات آینده فراهم آورند.

استراتژی تبلیغات

استراتژی تبلیغات آینده چگونگی فعالیت های گوناگون تبلیغاتی را با توجه به مجموعه ای از فرصتها و تهدیدهای مربوط به شرایط بازار و عوامل ملی و بین المللی و منابع و موانع تعیین می کند. به همین دلیل سازمانهای تبلیغاتی آینده ناچار خواهند بود تا بیش از گذشته در کنار فعالیتهای تبلیغاتی خویش ، دامنه فعالیت های تحقیقاتی خود را وسعت بخشیده و با استفاده از پژوهشها و پژوهشگران حرفه ای واقعیت ها را بیابندو بشناسندو در چارچوب یک استراتژی جامع ، امور تبلیغاتی خود را در مسیری معین و با اهداف مشخص دنبال کنند.  استراتژی تبلیغات پیش نیاز و پایه هر نوع فعالیت تبلیغاتی موفق در آینده خواهد بود، زیرا تقشه جامع تبلیغات برای تبلیغ کننده خواهد بود.  دنیای الکترونیک امکانات ، ابزارها و تکنیکهای جدید وگسترده ای را برای تحقیقات و تبلیغات فراهم آورده است و علاوه بر آنکه تنظیم استراتژی تبلیغات را ساده تر و سریعتر از گذشته امکان پذیر ساخته است ، وجود استراتژی برای انجام تبلیغات آینده را به عنوان یک ضرورت جدی مطرح نموده است.

استراتژی تبلیغات از تحقیقات دقیق در مورد انواع مخاطبین و بویژه مخاطبین هدف ، منافع و ارزشهای محصول یا موضوع مورد نظر ، مناسب بودن نوع رسانه و کانال ارتباطی و ویژگی های پیام تبلیغاتی پدید میاید.  استراتژی تبلیغ باعث می شود تا تبلیغات آینده مسیر خود را بدرستی بشناسد و هر مسیری را نرود. لذا استراتژی تبلیغات آینده بر پایه تنوع و تمایز تبلیغات و بازارها و مبتنی بر اصول مدیریت و بازاریابی ارتباطی RELATIONSHIP MANAGEMENT& MARKETING  خواهد بود.

آشنائی با انواع تبلیغات و عوامل ایجاد تمایز و تنوع و چگونگی ارتباط پایدار و وفادارانه با گروه های ذینفع جهت تداوم موفقیت در تبلیغات آینده از جمله نکاتی هستند که لازم است مورد توجه مدیران دست اندرکاران تبلیغات قرار گیرد.