با گسترش روز افزون علم و توسعه فناوریهای نوین، بازیهای رایانه ای و گیم های اینترنتی امروزه به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تبلیغات و برند تبدیل شده اند. برخای از کشورها و مجموعه های تولیدی و یا صنعتی سرمایه گذاری های هنگفتی برای تولید و تدوین باز های رایانه ای انجام داده اند و طبیعتا بدنبال اهداف مختفی اعم از سیاسی، اقتصادی، توسعه فروش و برند هستند.

گروه برندینگ سایه نیز با در اختیار داشتن تیم مجرب در این خصوص آمادگی دارد تا با طراحی و تدوین سناریو های منسجم و هدفمند به توسعه برندینگ از طریق این ابزار مهم بپردازد.